ICOM PCR-1500, ICOM IC-706mkiig, ground plane, registratore digitale, Multipsk

SSTV - 14.230 kHz - USB


SSTV - 14 MHz Mode MFKS16 - USB


SSTV - 144.500 MHz - FM